Danışmanlık

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ DANIŞMANLIĞI

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün kazanılmasına ve devamlılığına ilişkin olarak;

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne ilişkin eğitim vererek, firmanız açısından statünün gerekliliği ve faydaları hakkında bilgilendirme yapılması.

 • Eşya hareketlerine ilişkin kayıtlar,
 • Eşya hareketlerine ilişkin kontroller,
 • Arşiv sistemi,
 • Gümrük kurallarına uyum,
 • Tesis güvenliği,
 • Personel güvenliği,
 • İş ortaklarının güvenliği,
 • Taşeron firmalar,
 • Taşıtların güvenliği,
 • Şöförlerin güvenliği,
 • Olay yönetimi hususlarında

yerinde incelemeler ve yapılan incelemeler neticesinde ön değerlendirmede bulunarak eksikliklere ve ihtiyaç duyulacak geliştirmelere yönelik bir değerlendirme raporu hazırlanması, rapor kapsamında tespit edilen hususların yerine getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi için bir iş planı ve takvim oluşturarak Firmanızı yönlendirilmesi,

Soru formunun doldurulmasında ve soru formu kapsamında yapılması gereken usul ve prosedürlerin hazırlanmasına gerekli desteklerin verilmesi,

Sürdürülebilir süreçler geliştirilmesine destek verilmesi,

Risk analizleri

 • Taşımaya ilişkin rizk analizleri
 • Tesislere ilişkin risk analizleri

Karşılıklı belirlenecek takvime göre;

 • Gümrük ve dış ticaret mevzuatı,
 • Tedarik zinciri güvenliği,
 • Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer, narkotik, yanıcı ve patlayıcı maddelerin tespiti,
 • Taşıt kontrolleri
 • Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerinin tespiti

konularında her yıl eğitim planlaması,

Gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişiklikleri günlük olarak takip edilecek ve firmaya bilgilendirme yapılması ve firmayı ilgilendiren hususlarda değişiklik olması durumunda yeni mevzuat hükümlerine uyum konusunda destek verilmesi,

Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra 3 aylık periyotlarla kayıtlar ve belgeler üzerinden;

 • Beyan bilgileri ve sipariş uygunluğunun kontrolleri
 • Beyan bilgileri ve ekli belgelerin kontrolleri
 • Kıymet, menşe, tarife kontrolleri
 • Lisans, izin, uygunluk belgesi, ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulaması, çift kullanımlı eşya, ambargoya tabi eşya hususlarının kontrolleri

ve kontrol sonuçlarının firmaya bildirilerek, alınacak önlemlere destek verilmesi

İznin alınmasını müteakip iznin kullanımı hususlarında destek verilmesi

 • İznin Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı’na uyumlu olarak kullanılmasının sağlanması
 • Mevzuat’ta meydana gelen değişikliklere göre uyumun sağlanması

İznin alınmasını müteakip iç kontrol ve denetimler

 • Firmada bulunan idari birimlerin yapıyor oldukları işlemlerin kontrolü
 • Kontrol süreçlerinin oluşturulması ve değerlendirmelerin yapılması
 • Değerlendirme sonrasında yapılacak işlemlerin belirlenmesi ve idarelere aktarılması
 • İdari birimlerin düzenli olarak kontrol edilmesine devam edilmesi
 • Firma çalışanlarının mevzuata uyum konusunda performanslarının ölçülmesi
 • Hazırlanan planların belirli aralıklarla gözden geçirilmesi
 • Tespit edilen sorunların çözümlenmesi
 • Soru formunun senelik olarak gözden geçirilmesi
 • Firmanın belirlemiş usul ve prosedürlerin gözden geçirilmesi
 • Değişikliklere uyum sağlanması için tedbirlerin alınması

Sonradan Kontrol

 • Geçmişte yapılan işlemlerin dönemsel olarak kontrolü
 • Firmanın Ticaret Bakanlığı’nca yapılacak denetime hazırlanması

Bakanlıkça, iznin alınmasını müteakip her yıl talep edilen Faaliyet Raporunun hazırlanması

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI

 • Gümrük Kanunu
 • Gümrük Yönetmeliği
 • Ürün Güvenliği ve Denetimi
 • Haksız Rekabet
 • İthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulamaları
 • Kaçakçılıkla Mücadele
 • GTİP Belirlenmesi
 • Uzlaşma
 • Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara hukuki destek

TRANSİT DANIŞMANLIĞI

Kapsamlı teminat başvurusu

 • Referans tutar belirlenmesi
 • Gerekli evrakların hazırlanması
 • Başvuru ve takibi

İznin alınmasını müteakip iznin kullanımı hususlarında destek verilmesi

 • İznin kullanılmasının takibi
 • Açık beyannamelerin kapatılmasına yönelik bilgi desteği
 • Gümrük idarelerine yapılan itirazların hazırlanması
 • Transit rejimine ilişkin düzenli eğitimler verilmesi
 • 3’er aylık performans raporlaması
 • İndirimlerden yararlanma hususlarında belgelerin hazırlanması ve başvuru takibi

Transit beyannamelerinin yazımı eğitimi

Transit rejimine ilişkin eğitim