2021/9 Sayılı Genelge

16.03.2021 Tarihli ve 2021/9 sayılı Genelge ile birlikte Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar hususu düzenlenmiştir.

Bu Genelge uyarınca kara sınır kapılarımızdan ülkemize, önceden düzenlenmiş ortak transit rejimi kapsamında (T1 veyaT2) transit beyanı veya düzenlenmiş bir TIR Karnesi olmaksızın giriş yapacak araçlar için araçların kara kapılarından ülkemize giriş yaptığı zamandan itibaren 48 saat içerisinde bir transit beyannamesi düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu transit beyannamesinin gümrük idaresince onaylanmasının bu süre dikkate alınırken önemi olmadığı firma tarafından tescil edilmesinin yeterli olduğu (LRN alması yeterli) unutulmamalıdır.

Burada belirtilen 48 saatlik sürede herhangi bir beyanda bulunulmaması durumunda Gümrük kanununun 241/3-d hükmü uyarınca 2 katlık bir usulsüzlük cezası ile karşılaşılacaktır. Eğer bu süre içerisinde herhangi bir beyan verilmezse, bu süreyi müteakip 18 gün içerisinde bir beyan hala verilmeyip süre uzatımı için yazılı bir talep bulunmuyor ise söz konusu cezaya ilave olarak eşyaya el konulup, tasfiye hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra eşyanın CIF bedeli kadar para cezası uygulanacaktır.

Konuyu bir örnek ile anlatacak olursak; Almanya’dan sevk edilen bir eşya için, Almanya’dan, varış idaresi Türkiye’de bir gümrük idaresi olacak şekilde düzenlenen bir transit beyannamesi (T2) ile veya TIR Karnesi ile ülkemize giriş yapacak bir araç için Genelge hükümleri uygulanmayacak olup, Almanya’dan aynı eşya için varış idaresi Bulgar çıkış kapısı olacak şekilde düzenlenmiş bir transit beyannamesinin varış işlemleri Bulgar idaresince yapılacak olup, söz konusu eşya için Türkiye’de herhangi bir beyan mevcut olmayacağından Genelge hükümleri işleyecektir. Kapıkule sınır kapımızdan giriş yapan araç için giriş zamanının 18.03.2021 saat 00:00 olduğu varsayıldığında ülkemiz içerisinde düzenlenecek ulusal transit beyannamesinin (TR) 20.03.2021 saat 00:00 a kadar sistem üzerinden gümrük idaresine gönderilmesi yani LRN numarasını alması gerekmektedir. Bu süre içerisinde verilmemiş beyanlar için 2 kat usulsüzlük cezası uygulanacak olup 346 TL’lik bir ceza kesilecektir. Ayrıca bahsi geçen beyanın 07.04.2021 saat 00:00 kadar verilmemesi bu süre içerisinde de herhangi bir yazılı süre uzatım dilekçesinin olmaması halinde 346 TL’ye ilave olarak eşyaya el koyma, tasfiye ve eşyanın CIF değeri kadar cezai işlem uygulanacaktır.